İşletme ve Personel Eğitimi

İşletme

Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri, katı atık bertaraf tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre tesislerinin en uygun şekilde işletilebilmesi için tesisi işletenlerin kalifiye bazı eğitimlerden geçmesi gerekmektedir.

Bu eğitim başka firmalarca dizayn edilen ve kurulan tesislerde meydana gelmesi kuvvetle muhtemel aksaklıklara anında müdahale edilmesi ve tesisin kuruluş amacına hizmet etmeye devam etmesi açısından önem kazanır. Uygun olmayan işletme neticesinde denetimlerle kesilen hukuki para cezalarının önüne geçilmesinin en kesin yoludur.

Ülkemizde atıksu arıtımı uygulamalarının yeni olması ve bu konuda yetişmiş eleman azlığı nedeniyle, büyük maliyetlerle kurulan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi endüstriyel kuruluşlar için sorun olmaktadır.

Optimum Çevre – Arıtma Mühendislik İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak akademik geçmişi olan uzman danışmanlar tarafından arıtma tesislerinin işletilmesi konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.

Tesisin İşletilmesi konusunda yapılacak çalışmalar;

 •  İzin verilen deşarj limitleri ve çıkış kalitesini sağlamak,
 •  Arıtma tesisinizin uzun vadede verimli çalışmasını sağlamak,
 •  Arıtma tesisinizin sürekli giderlerinin minimize edileceği alternatif önerilerin üretilmesi ,
 •  Arıtma tesisi ile ilgili personelin eğitimi ve yönlendirilmesi,
 •  Düzenli olarak yaptırılması gereken arıtma tesisi çıkış suyu numunelerinin analiz ettirilmesi ve sonuçların takip edilmesi,
 •  Analiz sonuçları ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ ne göre en uygun arıtma sisteminin belirlenmesi,
 •  Analiz sonuçlarına göre kirliliği azaltmaya yönelik tesis için önlemlerin belirlenmesi,
 •  Arıtma tesisinde oluşabilecek arızaların tespiti ve acil önlemlerin alınması, söz konusu arızaların tekrarlanmaması için gerekli önerilerin rapor edilmesi,
 •  Arıtma tesisinin kullanım ömrünün artması için gerekli önlemlerin belirlenmesi,
 •  Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların yerine getirilmesine yardımcı olmak yer almaktadır.

Personel Eğitimi

İşletmelerin insana ve onun gelişmesine yaptıkları yatırım her gün artmaktadır. Eğitim, işle ilgili becerilerin personelce öğrenilmesini kolaylaştırmada işletme tarafından planlanmış çabayı ifade eder. Bu beceriler başarılı iş performansı için analitik olan bilgi, beceri veya davranışları içerir. Eğitimin amacı, bu bilgi, beceri ve davranışların personelce kazanılması ve günlük faaliyetlerde kullanılmasını sağlamaktır.

Eğitim  programlarının faydaları;

 • Tüm bölümlerdeki personelin bilgi, beceri, yetenek düzeyini arttırır;
 • Personelin moralini arttırır;
 • Personelin örgütsel amaçları öğrenmesini sağlar;
 • Şirket imajının yükselmesine yardımcı olur;
 • İşletmenin sağlıklı ve güvenli bir biçimde büyümesini sağlar;
 • İşçi- işveren ilişkilerini geliştirir;
 • Örgütsel gelişmeye yardımcı olur;
 • Örgütsel politikaların benimsenmesi ve uygulanmasını sağlar;
 • İç kaynaklardan personel teminini yükseltir;
 • Çalışma kalitesini ve verimliliğini arttırır;
 • Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür;
 • Yönetici personel ilişkilerini geliştirir;
 • Personelin istenmeyen davranışlarını azaltır;
 • Örgüt içi iletişimi güçlendirir;
 • İş tatminini yükseltir;
 • Yeni sorumluluklar alma korkusunu giderir.

Eğitim ve geliştirme programlarının hazırlanmasında izlenecek aşamalar

 • Eğitim ve geliştirme ihtiyacının belirlenmesi,
 • Eğitim ve geliştirme amaçlarının belirlenmesi,
 • Eğitim ve geliştirme programlarının kapsamları ile öğrenme ilkelerinin belirlenmesi,
 • Programın uygulamaya konulması,
 • Program amaçlarına ulaşılıp ulaşılamadığının geri besleme yoluyla değerlendirilmesidir.

Eğitim teknikleri

İşbaşı eğitim yöntemleri: İş başı eğitim yöntemlerinde çalışanlar, eğitim için görevinden uzaklaşmadan yaptığı işin başında eğitime tabi tutulur.

İş dışı eğitim yöntemleri: Personel eğitimi için işin yapıldığı yerden başka bir yerde eğitime tabi tutulur. Örneğin; seminer ve görsel, işitsel ders, örnek olay, simülasyon, laboratuar eğitimi gibi.

Optimum Çevre – Arıtma Mühendislik İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak akademik geçmişi olan uzman danışmanları ile tesis çalışanlarına ilgili konularda personel eğitimi verilebilmektedir.