Slide background

Çevre Danışmanlık

Sanayileşme ile hızlı ve çarpık kentleşmenin beraberinde getirdiği, bir takım çevresel problemlerin önlenebilmesi, problem oluştuğunda iyi yönetilebilmesi ve etkilerinin en az olacak şekilde planlamaların yapılabilmesi, daha da önemlisi; tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için özellikle gelişmiş ülkelerde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde bu bilincin oluşturulması amacıya kanun yapıcılar tarafından bir takım yasal düzenlemeler ile bu faaliyetlerin izlenebilir olması hedeflenmektedir.

Söz konusu yasal düzenlemelerden biri olan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” gereği Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler çevresel etkilerine göre belirlenerek sınıflandırılmıştır. Bu tesislerin Çevre İzni ve/veya Çevre İzin ve Lisansı alması zorunludur.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hakkında  listeler;

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

1.1 Termik ve ısı santralleri.
        1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler. 1
        1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve benzeri) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler.
        1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 50 MW veya üzerinde olan yakma tesisleri.
1.3  Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzeri kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).
1.4 Yakma ısıl gücü 100 MW veya üzerinde olan jeneratör ve iş makineleri tahrikinde kullanılan gaz türbinleri (Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç).
1.5 Nükleer güç santralleri
1.6 Katran, katran ürünleri, katran suyu veya gazı damıtma ve işlenmesiyle ilgili tesisler.1
1.7 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt elde edilen tesisler.1
1.8 Rafineriler:
    1.8.1  Ham petrol rafinerileri
    1.8.2 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılma tesisleri.
     1.8.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.
1.9 Kok fırınları.
1.10 500 ton/gün ve üzeri ham petrol veya 500.000 m3 /gün ve üzeri doğalgazın çıkarılması.
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Çimento klinkeri ve/veya entegre çimento üretim tesisleri.
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve   sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri olan dolomit,  kireçtaşı veya magnezit  pişirme tesisleri.
2.3 Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.1
2.4 300 ton/gün ve üzerinde eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri (Haberleşme ve medikal alanında kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).
2.5 300 ton/gün ve üzeri seramik veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.
3. Metal Endüstrisi
3.1 Sülfür cevheri dahil metal cevherleri kavuran (oksit haline getirmek için hava altında ısıtılması), ergiten ve sinterleyen  (ince taneli maddelerin ısıtma yoluyla bir araya bağlanması) tesisler.
3.2 Cevherden demir ve çelik üreten tesisler.
3.3 Kapasitesi 100 ton/ gün ve üzerindeki, cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.
3.4 Kapasitesi 500 ton/ gün ve üzerindeki ham demir üretim tesisi(Kupol Ocakları dahil) .
3.5 Kapasitesi 2.000 ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler
3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü  tesisler (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).   
3.7 Sıcak Haddeleme Tesisleri .
      3.7.1 Kapasitesi 5.000 ton/gün ve üzerindeki demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
      3.7.2 Kapasitesi 250 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.8   Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha büyük olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.
3.9 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.1
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri.
     4.1.1 Üretim kapasitesi toplam 200 ton/gün ve daha fazla olan asitler, bazlar veya tuzlar gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.1
     4.1.2 Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt ve bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt dioksit, karbonil klorür gibi inorganik gazların üretildiği tesisler.1
     4.1.3 Hammadde aşamasından başlamak suretiyle 50 ton/gün ve daha fazla fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).
     4.1.4 Kapasitesi 100 ton/gün  ve daha büyük olan basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
     4.1.5 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.
4.2  Toplam 100 ton/gün veya daha fazla organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) hammadde olarak kullanıldığı tesisler.
4.3  Petrol ve petrol ürünlerinin destilasyon ve rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.
4.4 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren, üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve üzeri olan iplik, kumaş veya halı fabrikaları.1
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (cilaların organik çözücü madde ihtiva ettiği ve cila kullanım kapasitesinin 250 kg/saat ve üzerinde olduğu tesisler).1
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.1
     5.2.1 Boya ve Cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 500 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
     5.2.2 Boya ve Cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 250 kg/saat ve üzerinde kullanan tesisler.
5.3  10.000 adet/yıl  ve üzerinde motorlu taşıtların üretimi, (kara taşıtları ( otomobil, kamyon vb), tarım makinaları (traktör, biçerdöver vb.), iş makinaları (dozer, ekskavatör vb.), savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç vb.)  boyandığı ve verniklendiği tesisler. 1
5.4  Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler  (Tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (1.000 adet/yıl ve üzeri).1
5.5  Motorlu hava taşıtlarının üretimi 1
5.6. Ahşap veya metal yüzeylerin 250 kg/saat ve  üzerinde organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.1
6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri
6.1 Selülöz üretim tesisleri  
6.2 Kereste veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri
6.3 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler (300 ton/gün ve üzeri kapasiteli )
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Şeker Fabrikaları.1
7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve üzeri olan zeytin işleme tesisleri.1,2
7.3 Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler. (200 ton/gün yağ ve üzeri (kekik, papatya vb. Esansiyel yağlar hariç)) 1,2
7.4 Kapasitesi 25.000 ton/yıl ve üzeri olan maya üretim tesisleri. 1,2
7.5  Suma ve malttan 50.000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler. 1,2
7.6 Kapasitesi  2.000 ton/yıl ve üzeri olan ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) 1,2
7.7 Hayvan Yetiştirme Tesisleri 1,2
    7.7.1  5000 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri. 1,2
    7.7.2  25000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri 1,2
    7.7.3 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi. (5.000 büyükbaş ve üzeri, 1 büyükbaş = 5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır.)
     7.7.4   1000 baş ve üzeri domuz besi tesisleri. 1,2
     7.7.5   Kanatlı yetiştirme tesisleri. [bir üretim periyodunda 60 000 adet ve üzeri tavuk (civciv, damızlık, piliç vb) veya eşdeğer diğer kanatlılar] (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2
 7.8  Hayvan Kesim Tesisleri 1,2
     7.8.1   Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. (100 kesim ünitesi/gün ve üzeri), (her bir kesim ünitesi eşdeğerleri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan) 1,2
    7.8.2   Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler. (50 000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar.) (1 adet hindi = 7 adet tavuk eşdeğeri esas alınmalıdır.) 1,2
7.9   Süt işleme tesisleri. (çiğ süt işleme kapasitesi 100.000 litre/gün ve üzeri) 1,2
8. Atık Yönetimi
8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri (Hava emisyon konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet tüm geri kazanım tesisleri ile atık yakma ve birlikte yakma tesisleri için geçerli değildir. Çevresel Gürültü konulu çevre izni konusunda getirilen muafiyet ise atık pil ve akümülatör ile ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri için geçerli değildir). 1,2
8.2 Hurda parçalama tesisleri dahil hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri ile tanker temizleme tesisleri 1,2
8.3 Gemi geri dönüşüm tesisleri 1,2,3
8.4 İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) 1,4
8.5 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi1,2
8.6 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri 1,2
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması  
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.1
 9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 10.000 m3 veya daha fazla olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
  9.1.2 Doğalgaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri  gazlar için toplam depolama tank    kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler. (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariç).
  9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha büyük olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçeklestirildiği tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.1
 9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan tesisler.
 9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar  için toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisleri (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
  9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, aminler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar, eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.
9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 30.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
9.4 Akrilonitril için toplam depolama tank kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler.1
10. Diğer Tesisler
10.1 Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait atık su arıtma tesisleri.1,2
10.2 Nüfusu 100.000 kişi ve üzeri olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.1,2

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

1.Enerji Endüstrisi
1.1 Termik ve ısı santralleri.
        1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
        1.1.2 Gaz yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
1.2  Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler.*
       1.2.1 Katı (Kömür, kok, kömür briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve sıvı (fuel-oil, nafta, motorin, biyodizel ve benzeri) yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
      1.2.2  Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam  yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
      1.2.3  Biyokütlenin (Pirina, ayçiçeği, pamuk çiğiti vb) yakıt olarak kullanıldığı toplam yakma ısıl gücü 500 kW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan tesisler.
      1.2.4  Yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, yakıt tanımına girmeyen katı ve sıvı yanıcı maddelerle çalışan, toplam yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 50 MW’tan küçük  olan tesisler.
1.3  Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri. (Mobil santrallerde kullanılan içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri dahil).
1.4 Yakma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük  olan jeneratör ve iş makinaları tahrikinde kullanılan gaz türbinleri. Kapalı çevrim gaz türbinleri, sondaj tesisleri ve acil durumlarda kullanılan jeneratörler hariç.
1.5  Kapasitesi 1 ton/saat veya daha büyük olan kömür öğütme ve kurutma tesisleri.
1.6  10 ton/gün ve üzeri kapasitede linyit veya taş kömürü briketleme tesisleri.
1.7 Katı yakıtlardan jeneratör ve su gazı üretim tesisleri.*
1.8 Ham petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri.
      1.8.1  50 ton/gün ve üzeri, 500 ton/günden küçük  kapasiteli ham petrol üretim faaliyetleri.
      1.8.2  5.000 m3 /gün ve üzeri, 500.000 m3 /günden küçük  kapasiteli doğalgaz üretim faaliyetleri.
2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
2.1 Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler.
2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan  ve günlük sönmemiş kireç üretim kapasitesi 250 ton’dan az olan  dolomit, kireçtaşı veya magnezit pişirme tesisleri .
2.3 Petrol koku dışındaki yakıtlar ve/veya atıkların ek yakıt olarak kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars veya şamot pişirme tesisleri.
2.4 Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.
2.5 Alçı,  kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras veya kromit öğütme tesisleri.
2.6 Perlit, şist veya kil patlatma tesisleri.
2.7 20 ton/gün’ün altında eritme kapasitesine sahip, cam elyaf dahil cam üretim tesisleri. (Haberleşme ve medikal alanda kullanılan ürünleri hazır cam çubuk, bilye ve kütükten üreten tesisler, hazır cam çubuk, bilye ve kütükten elyaf çekme yoluyla cam elyaf üreten tesisler hariçtir).
2.8 Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler.*
2.9 Üretim kapasitesi 100 ton/gün’ün altında olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.
2.10 Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan özellikle ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.
2.11 Ergitme kapasitesi 10 ton/gün ve üzeri olan mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri.
2.12 Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler.
2.13 Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler.
2.14 Üretim kapasitesi 10 m3/saat veya üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil. (Kuruldukları yerde bir yıldan az kalacak tesisler hariçtir).
2.15 Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.
2.16 Kuruldukları yerde bir yıldan fazla kalacak olan yol malzemesi hazırlayan asfalt plent tesisleriyle

( katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil) mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler.*

2.17 Patlayıcı veya alev püskürtücü kullanılan taş ocakları.
2.18 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ocaklar.
2.19 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve üzeri olan ve Maden Kanununun I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında yer alan madenlerin ve cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler.
2.20 Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer üretim veya işleme tesisleri.
2.21 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.
2.22 Metalik ve/veya metalik olmayan yeraltı madenciliği.*
2.23 Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması.*
2.24 Tuz işletmeleri.*
3. Metal Endüstrisi
3.1 Kapasitesi 15 ton/ gün ve daha büyük, 100 ton/gün’den küçük cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.
3.2 Kapasitesi 50 ton/gün ve daha büyük, 500 ton/gün’den küçük ham demir üretim tesisi (Kupol Ocakları dahil).
3.3  Kapasitesi 2.000 ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler.
3.4 5 ton ve üzeri şarj kapasiteli demir veya çelik ergitme ünitesine sahip  tesisler.
3.5 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün’den küçük demir dışı metal ergitme tesisleri (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç).
3.6 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 20 ton/gün’den küçük demir dışı metallerin rafine edildiği tesisler. (Vakumlu ergitme tesisleri ve basınçlı döküm veya kokilli döküm makinalarının bir parçası olan ergitme tesisleri hariç). *
3.7 Özellikle ingotların, kütüklerin, çubukların, sacların ve benzeri olmak üzere, alevle kabuk soymanın gerçekleştirildiği çelik yüzeyleri işleme tesisleri.
3.8 Sıcak Haddeleme Tesisleri.
      3.8.1 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 5000 ton/gün’den küçük olan  demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
      3.8.2 Kapasitesi, 5 ton/gün ve daha büyük, 150 ton/gün’den küçük olan  demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
      3.8.3  Haddeleme işlemi yapılmayan ve anma ısıl gücü 1 MW ve daha büyük olan metallerin ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar (tav fırınları ve benzeri).
3.9 Soğuk Haddeleme Tesisleri .
       3.9.1 Kapasitesi 10 ton/gün ve daha büyük olan demir veya çeliğin haddelendiği tesisler.
       3.9.2 Kapasitesi 5 ton/gün ve daha büyük olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.
3.10 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’ün altında olan demir, temper veya çelik dökümhaneleri.
3.11 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha büyük 50 ton/gün’den küçük olan demir dışı metallerin döküldüğü dökümhaneler ile toplam tutma kuvveti 2 mega-Newton ve üzerinde olan bir veya daha fazla basınçlı dökme makinelerinden oluşan tesisler.

Aşağıdakiler hariçtir:

-Sanatla ilgili parçaların döküldüğü dökümhaneler.

-Metallerin hareketli potalarda ergitildiği dökümhaneler.

-Madde 3.5 ve Madde 3.6’da belirtilen düşük ergime sıcaklıklı döküm alaşımlarından çekme takımlarının üretildiği dökümhaneler.

3.12  5.000 adet/gün’den  az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.*
3.13  İşleme tanklarının hacminin 30 m³’den az olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.*
3.14  Batarya ve pil vb üreten tesisler.*
3.15 Kaplama kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler.(Sendzimir metodu ile çalışan sürekli çinko kaplama tesisleri hariçtir).*
3.16  Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler.*
3.17  Her tokmağı 50 kJ veya  üzerinde enerji ile çalışan ve  ısıl gücü 2 MW ve daha fazla olan tokmaklı (şahmerdanlı)  tesislerde sıcak metallerin şekillendirildiği tesisler. (Metal levhaların soğuk olarak preslendiği tesisler hariç).
3.18  10 ton ve daha fazla bulon, çivi, perçin, somun ve benzeri makine parçalarıyla, bilye, iğne ve benzeri standart metal parçaların birlikte otomatlarda basınçla biçimlendirildiği tesisler.
3.19  Her seferinde 10 kg veya üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler.
3.20Aşağıdaki makinelerin üretildiği veya tamirinin yapıldığı tesisler.*
       3.20.1  Kazanlar.
3.20.2 Günde en az bir adet ve toplam hacmi 30 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış  depo, tank ve benzeri  üreten tesisler.
3.20.3  Günde en az bir adet ve taban alanı 7 m2 veya üzerinde olan konteyner üreten tesisler.
3.21 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz veya kaynaklı boru üreten tesisler.*
3.22 20 m ve daha uzun boylarda metal gemi iskeleti veya gemi bölümleri imal edilen tesisler.*
3.23 Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).*
3.24 Metal tozları veya pastaları üreten tesisler.*
3.25 Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların motorlarının üretimi.*
3.26 Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri.*
3.27 Uçak yapım ve bakım tesisleri.*
3.28 Demiryolu ekipmanı üretimi.*
3.29 Patlayıcılar ile baskı yapılması.*
3.30 Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler.*
3.31 Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri.*
3.32 Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.*
4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.1 Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.*
    4.1.1 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan asitler( kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit,  sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler vb), bazlar (amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit vb) veya tuzlar (amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat vb) gibi inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.2 Islak metot veya elektrik enerjisi kullanılarak metaller veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.3 Korindon, ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddelerin  üretildiği tesisler.
    4.1.4 Halojenler veya halojen ürünleri üreten tesisler (organik halojenli bileşikleri üreten tesisler hariç).
    4.1.5 Basınç altında çözülen asetilenin üretildiği tesisler.
    4.1.6 Üretim kapasitesi toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az olan organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) üretildiği tesisler.
    4.1.7 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az basit hidrokarbon (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) üreten tesisler.
    4.1.8 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.
    4.1.9 Temel plastik maddelerin (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar) üretildiği tesisler.
    4.1.10 Sentetik kauçuk üreten tesisler.
    4.1.11 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.
    4.1.12 Selüloz nitrat üretim tesisleri.
    4.1.13 Sentetik reçine üreten tesisler.
    4.1.14 Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak  vulkanize lastik üreten tesisler.( Saatte 50 kg’dan az kauçuk işlenen tesisler veya yalnız vulkanize kauçuk kullanılan tesisler hariçtir).
    4.1.15 Hammadde olarak 3 ton/gün ve üzeri lastik kullanan veya lastik  rejenere eden tesisler.
    4.1.16 Katran boyaları veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.
    4.1.17 Kapasitesi 1 ton ve daha büyük, 100 ton’dan küçük toz deterjan veya 1 ton ve daha büyük sıvı jel ve benzeri deterjan üreten tesisler.
    4.1.18 Kapasitesi 2 ton/gün  ve daha büyük olan sabun üreten tesisler.
4.2 Toplam 2 ton/gün ve daha fazla 100 ton/gün’den az organik kimyasal çözücü maddelerin (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri)  hammadde olarak kullanıldığı tesisler.*
4.3 Bitki koruma ürünlerinin ve biyositlerin üretimi ve bitki koruma ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.*
4.4 Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir).*
4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler.*
4.6 Kurum  ve karbon siyahı üreten tesisler.*
4.7 Karbon üreten tesisler veya yakma yolu ile elektrotlar, elektrik kullanıcıları veya aygıt parçaları v.b. için elektro grafit üreten tesisler.*
4.8 Kapasitesi 25 kg/saat veya üzerindeki doğal ve/veya  sentetik reçinelerin ergitildiği tesisler.*
4.9 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan boya, pigment, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (EK-1’de bulunmayan faaliyetler).*
4.10 Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi.*
4.11 Selüloit üretim tesisleri.*
4.12 Azot içeriği %12,6’ya kadar olan nitroselüloz kullanılarak vernik ve baskı boyası için katkı maddesi üreten tesisler.*
4.13 Sülfat terebentin yağı veya tall-yağının temizlenmesi ve işlenmesi için kullanılan tesisler.*
4.14 Yapıları koruma, temizleme, ahşap koruma veya yapıştırma maddelerinin üretildiği üretim kapasitesi 1 ton/gün veya daha fazla olan tesisler (Sadece suyun çözüm maddesi olarak kullandığı ve 4.1’de verilen tesisler hariç).*
4.15 Halojenli aromatik hidrokarbonlar kullanılarak ahşap koruma maddeleri üreten tesisler (4.1.’de verilen tesisler hariç).*
4.16 Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları.*
4.17 Alkalik maddeler, klor ve klor bileşiklerinin kullanıldığı iplik veya kumaş ağartma tesisleri.*
4.18 Biyodizel üretim tesisleri (1 ton/gün ve üzeri kapasiteli metanol ve benzeri organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanıldığı tesisler).*
4.19 Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan  faaliyetler için).*
4.20 Zifir üretim tesisleri.*
4.21 Doğal asfaltın ergitildiği veya damıtıldığı tesisler.*
4.22 Zift buharlaştırma tesisleri.*
5.Yüzey Kaplama Endüstrisi
5.1 Maddelerin, profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin cilalandığı, kurutulduğu tesisler (Cilaların organik çözücü madde içerdiği ve cila kullanım kapasitesinin 25 kg/saat ve daha büyük, 250 kg/saat’den küçük olduğu  tesisler).*
5.2 Profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve kurutulduğu tesisler.*
     5.2.1 Boya ve cila maddeleri: Organik çözücü olarak yalnız etanol ihtiva eden ve bundan 50 kg/saat ve üzerinde, 500 kg/saat altında  kullanan tesisler.
     5.2.2 Boya ve cila maddeleri: Diğer organik çözücüleri 25 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saat’den az kullanılan tesisler.
5.3 Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin kimyasal tabaka, plastik maddeler veya lastik ile kaplandığı, emprenye edildiği, doyurulduğu ve arkasından kurutulduğu tesisler.*
     5.3.1 Sentetik reçine kullanımı 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
     5.3.2 Plastik madde kulanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler
     5.3.3 Organik çözücü kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan tesisler.
5.4  30 adet/ay ve daha fazla, 200 adet/ay’dan  az motorlu aracın boyandığı ve verniklendiği tesisler.*
5.5  2000 adet/ay’dan az beyaz eşya boyamasının yapıldığı tesisler.*
5.6  Ahşap veya metal yüzeylerin 10 kg/saat ve daha fazla, 250 kg/saatten az organik çözücü kullanılarak boyandığı tesisler.*
5.7  Madde ve araç gereçlerin katran, katran yağı veya sıcak bitümle kaplandığında doyurulduğu tesisler (kabloların sıcak bitümle doyurulduğu ve kaplandığı tesisler hariç).*
5.8  Tellerin fenol veya kresol reçinesi veya diğer organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler.*
5.9  Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan; tesislerle plastik maddeler, yumuşatıcılar okside ve beziryağı ve diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler.*
5.10 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler.*
5.11 Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenol formaldehit plastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (Ana girdi maddeleri 10 kg/saat veya üzerinde olan tesisler dahildir).*
 5.12 Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üretilen tesisler.*
 5.13 Organik bağlayıcı maddeler veya çözücüler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler.*
 5.14  Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (Ana girdi maddelerinin  1000 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler hariçtir).*
6. Ağaç ve Kağıt Endüstrisi
6.1 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler
6.2 Hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak 50 m3/ay ve daha fazla kapasitede sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.
6.3 Ağaç işleme tesisleri ve/ veya  tahrik gücü 100 kW veya üzerinde olan kereste üretim (hızar fabrikaları) tesisleri .
6.4 Üretim kapasitesi 300 m3/ay ve üzerinde olan, hammadde olarak ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak mobilya ve parke vb yer döşemesi üreten fabrikalar.*
7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
7.1 Bitkisel ve hayvansal  hammadde üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler.*

Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:

– Restorant, kantin, hastane ve benzeri tesislerin mutfakları.

– Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar.

– Haftalık et ve balık tütsüleme kapasitesi 1000 kg’ın altında olan tütsüleme tesisleri.

– Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilen değerlerin altında kapasitesi olan bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri.

–  Günlük kapasitesi 100 tonun altında olan tahıl ve gıda öğütme tesisleri.

             – Kapasite raporuna göre, günlük 1 tonun altında kahve veya 10 tonun altında kahveyle ikame edilebilen ürünler, tahıl, kakao veya fındık ve benzeri kavurma veya öğütme tesisleri.

7.2 10.000 litre/gün ve üzeri kapasiteli süt veya süt ürünleri işleme tesisleri.*
7.3 Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler.*
7.4 Fermantasyon ile içki imalinde kullanılan 1000 m3/yıl ve üzerindeki suma üretim veya  1000 m3/yıl ve üzerindeki malt tesisleri.*
7.5 1000 m3/yıl ve daha fazla alkollü içecek üreten yerler.*
7.6 5000 m3/yıl ve daha fazla alkolsüz içecek üreten yerler.*
7.7 Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme/çikolata ve şurup üretim tesisleri.*
7.8 Hayvansal yağların ergitildiği tesisler (Özel kesim tesislerinde kazanılarak işlenilen, haftalık işleme kapasitesi 200 kg ve üzerinde olan tesisler).*
7.9 Hayvan organları veya hayvansal ürünlerin, hayvansal atıkların toplandığı, ortadan kaldırıldığı tesislere gönderilmek üzere depolandığı tesisler ve hayvan cesetlerinin yakılarak ortadan kaldırıldığı tesisler.*
7.10 Kemik, kıl, yün, boynuz, tırnak ve kan gibi kesim artıklarından yem, gübre veya teknik yağların üretildiği tesisler (Rendering tesisleri ve benzeri).*
7.11 Hayvan kesim artıklarından jelatin veya tutkal üretim tesisleri.*
7.12 Yünün dışında, işlenmiş hayvan derisi veya kılı depolama ve işleme tesisleri. (Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına   Dair meri mevzuatta belirtilmeyen ve işletmenin kendi ihtiyacı için kazandığı hayvansal kıllar hariç).*
7.13 İşlenmemiş kemiklerin depolandığı tesisler. *

Aşağıdakiler hariçtir:

-Haftalık üretim kapasitesi 4000 kg’ın altında olan kasaplar.

-Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair meri mevzuatta söz konusu edilmeyen tesisler.

7.14 . Tabaklanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı ve/veya depolandığı tesisler.*

Aşağıdakiler kapsam dışındadır;

-Lokantalar, kantinler, hastaneler vb işletmeler.

      -Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar.

7.15  Nihai ürün kapasitesi 12 ton/gün ve daha fazla olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamülleri işleme tesisleri. *
7.16 Hayvan dışkısı kurutma tesisleri.*
7.17 Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri.*
7.18 Balık yağı fabrikaları.*
7.19 30 m3/gün altı atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.*
7.20 Çay fabrikaları.*
7.21 Maya üretim tesisleri. *
7.22 Hayvansal ve/veya bitkisel maddelerden asitler kullanarak baharat üreten tesisler.*
7.23 Süt tozu üretim tesisleri.*
7.24 Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler.*
7.25 Hayvan yemi kurutma tesisleri.*
7.26 Hayvan dışkısı  kurutma tesisleri.*
7.27 Besinlerin (patates, sebze, et, balık ve benzeri) ısıl yöntemle işlendiği tesisler.*

Aşağıdakiler hariçtir:

-Hazır yemek fabrikaları, lokantalar, kantinler, hastaneler ve benzeri kuruluşlar.

-Haftada 8000 kg’dan az et işleyen kasaplar.

-Yıkanma, ayıklama, kesme ve benzeri fiziksel işlemlerin yapıldığı tesisler.

7.28 Bitkisel yağ üreten tesisler (Eleme ve tozdan arındırma, kırma, ezme, ısıtma, pres veya santifüj ve benzeri işlemlerin tümünü veya birkaçını yaparak ham yağ üreten bitkisel yağ üretim tesisleri hariçtir).*
   7.28.1 Solvent kullanarak yağ ekstresi yapan ham ve/veya rafine yağ üretimi tesisleri.
   7.28.2 Rafine yağ üretim tesisleri.
   7.28.3 Ham yağ ve rafine yağ üretimi yapan entegre tesisler.
   7.28.4 Bitkisel ham maddeden katı yağ üretimi yapan tesisler.
7.29 Hayvansal yağ üreten tesisler.*
7.30 Büyükbaş, küçükbaş hayvanların veya kümes hayvanlarının yetiştirildiği kapasiteleri aşağıda belirtilen, ahırlar (hayvan barınakları) veya tavuk çiftlikleri (kümesler).*
     7.30.1  500 ve daha fazla büyük baş hayvan (devekuşu dahil) kapasiteli tesisler.
     7.30.2  1.000 ve daha fazla küçük baş hayvan kapasiteli tesisler.
     7.30.3  20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri  kümes hayvanları kapasiteli tesisler.
7.31. Kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler.*
     7.31.1  Kapasitesi 750 üzeri anaç domuz tesisleri.
     7.31.2  2.000 ve üzeri kapasiteye sahip domuz tesisleri.
7.32 Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri.*
7.33 Mezbahaneler.*
     7.33.1  Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair meri mevzuatda belirtilen 1. 2. sınıf kırmızı et mezbahanelerinde büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler.
    7.33.2 Kanatlı kesimhane veya kombinalarında 5.000 adet/gün ve üzerinde kesim yapılan tesisler.
8. Atık Yönetimi
    8.1 Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri.*
9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması     
9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.*
  9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazları için toplam depolama tank kapasitesi 200 m3 ve daha fazla, 2000 m3’ten az olan  tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
  9.1.2 Doğal gaz/LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve benzeri gazlar için toplam depolama tank kapasitesi 1000 m3 ve daha fazla, 10.000 m3 ten az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
    9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha büyük, 200 ton/gün’den az  olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği  tesisler.
9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimyasal ve kimyasal ürünler için depolama tesisleri.*
  9.2.1 Ham petrol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla, 40.000 ton’dan az olan tesisler.
    9.2.2 Benzin, nafta,  motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtlar için toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla, 30.000 ton’dan az olan tesisler (Isınma amaçlı kullanılan depolama tankları hariçtir).
    9.2.3 Organik kimyasal çözücü maddeler için (alkoller, aldehitler, aromatikler, ketonlar,aminler, asitler, esterler, asetatlar eterler ve benzeri) toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2.000 ton’dan az olan  tesisler.
9.3 Metanol için toplam depolama tank kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla,  30.000 ton’dan az olan tesisler.*
9.4 Akrilonitril  için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla, 2000 ton’dan az olan tesisler.*
9.5 Klor için toplam depolama tank kapasitesi 10 ton ve daha fazla olan tesisler.*
9.6 Kükürtdioksit için toplam depolama tank kapasitesi 20 ve daha fazla olan tesisler.*
9.7 Sıvı oksijen için toplam depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla olan tesisler.*
9.8 Amonyumnitrat için toplam depolama tank kapasitesi  500 ton ve daha fazla olan tesisler.*
9.9 Sodyumklorat için toplam depolama tank kapasitesi  25 ton ve daha fazla olan tesisler.*
9.10 Bitki koruma maddeleri veya haşereye karşı korunma maddeleri için toplam depolama tank kapasitesi  5 ton ve daha fazla  olan  tesisler.*
9.11 200 ton/gün ve üzerinde kuru durumda iken tozuma yapabilen yığma maddelerin, damperli araçlar veya devirmeli depolar, kepçeler veya teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama, eleme ve paketleme tesisleri. (200 ton/gün veya üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).
10.Diğer Tesisler
10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği, geri kazanıldığı veya bertaraf edildiği tesisler  (Mühimmat veya diğer patlayıcıları yükleme, boşaltma veya parçalama tesisleri dahil olup, kibrit üretimi hariçtir). *
10.2  Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri.*
10.3. Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları.
10.4. Nüfusu 100.000 kişinin altında olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.*
10.5. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları.
10.6. Sigara fabrikaları.*
10.7   Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler.*
10.8 Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları.*
10.9 Kentlerin dışında yer alan tatil köyleri ve otel kompleksleri ve entegre tesisleri.*
10.10 Kalıcı kamp ve karavan alanları.*
10.11 Tema parkları.*
10.12 Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri).*
10.13 Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler).*
10.14 Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar).*
10.15 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler.*

 

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

  •  Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
  •  Ek-2 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
  • Organize Sanayi Bölgeleri; yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
  • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri; Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
  • Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

Optimum Çevre – Arıtma Mühendislik İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak uzman ekibimizle ihtiyaç duyacağınız resmi izin, lisans veya ruhsat işlemleri büyük bir titizlik ve profesyonellikle takip edilerek neticelendirilmektedir.