Çevre İzni ve Lisansı

Çevre İzin ve Lisansları

Çevre İzni (E-İzin) uygulamasının hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” oluşturmaktadır. Daha sonra bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak 10.09.2014 tarihinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu kapsamda Çevre İzni ve Lisansları için başvurular sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince; Yönetmeliğin Ek-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Çevre İzni

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izin.

Çevre Lisansı

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği belirten lisans.

Çevre İzin ve Lisansı Belgesine başvuran işletmeler, http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&IcId=664&detId=665&ustId=664 adresinde yayımlanan fiziksel şartları sağlamak zorundadırlar.

Çevre İzin ve Lisans konularına göre tesislere kabul edilebilecek atık türleri, atık kodları belirlenmiştir. Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-IV atık listesinde yer alan atık kodlarından sistem üzerinden sadece seçilen Çevre Lisansı konusu kapsamında yer alan atık kodları seçilebilmektedir.

Yönetimi

2872 sayılı Çevre Kanunu başta olmak üzere,

 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”
 • Çevre Denetim Yönetmeliği
 • Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’dir.

Çevre İzin ve Lisansı Geçerlilik Süresi

Çevre İzin ve Lisansı ile ilgili geçerlilik süresi 5 yıldır. Bir işletmede; Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan altı ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur.

Geçici Faaliyet Belgesi Alınması (GFB)

Çevre İzni veya Lisansı almak isteyen faaliyetler, Çevre İzni ve Lisansı belgesi başvuruları için yönetmelikte tespit edilen ortak belgeler ile başvuru türü ile ilgili özel belgeleri Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye elektronik ortamda iletmekle yükümlüdürler.

Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup başvurudan sonra 30 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Gerek ortak belgeler gerekse de faaliyete özgü özel belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ibraz edilecektir. Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 6 ay içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C’ de yer alan konularda (Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) yine elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınması

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu gürültü ise akustik rapor gibi) İzin veya Lisansının başvuru sürecini tamamlamak üzere sunulur. Başvuru tarihinden 80 gün içerisinde yetkili mercii tarafından incelenir. Başvuru dosyasında bilgi, belge ve rapor eksikliği olmaması sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi kuruluşa verilir.

21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı “Çevre Denetim Yönetmeliği” (16.08.2011 28027 sayılı R.G. Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik) kapsamında, 09.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” (16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı R.G. Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, izin ve lisans işlemlerinin yapılması ve bu konuda danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Yönetmelikler kapsamında Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır.

Firmamız bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili firmalar kapsamında olup, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında yapılmaktadır.

Ek-1 kapsamında yer alan tesisler için çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlı tarafından; Ek-2 kapsamında yer alan tesisler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Aşamalar

1. Faaliyet kapsamında uygunluk başvurusu yapılır.
2. Uygunluk belgesi alındıktan sonra EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.
3. Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.
4. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
5. e-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

Optimum Çevre – Arıtma Mühendislik İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak uzman ekibimizle Çevre İzin ve Lisans işlemleriniz  büyük bir titizlik ve profesyonellikle takip edilerek neticelendirilmektedir.