Çevre İzni, Çevre Lisansı ve Geçici Faaliyet Belgesi Hakkında

“Çevre İzni” nedir?

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, atıksu deşarjı, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Bu izin konularından herhangi birine tabi tesis, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek Çevre İznini almak zorundadır. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

“Çevre Lisansı” nedir?

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin işleri yürütmek isteyen tesislerin teknik yeterliliğini gösterir belgedir. Bu hizmetleri vermek isteyen tesislerin mevzuat gereği ilgili yükümlülükleri sağlayarak Bakanlık kontrolünden geçip Çevre Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi almadan çalışmaları yasaktır. Çevre Lisansının geçerlilik süresi 5 yıldır.

“Geçici Faaliyet Belgesi” nedir?

İşletme çevre izin ve/veya lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için verilen ön belgedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, alındığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile çevre izin/lisans başvurusunun başlatılmaması durumunda iptal edilir.

Çevre İznini veya Çevre lisansını vermeye yetkili merciler nerelerdir?

Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı; Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine devredebilir.

Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan entegre tesislerin tümü birlikte değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır.